Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DubovéHľadať
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor

Požiarna ochrana bola a vždy bude významnou súčasťou života človeka. Veď vždy zabezpečovala a aj v súčasnosti a budúcnosti bude zabezpečovať a ochraňovať to najcennejšie - ľudské životy pred následkami požiarov. Nemenej dôležitá je tiež ochrana majetku nielen pred ohňom, ale aj pri rôznych živelných pohromách. Pohľad na požiarnu zbrojnicu vždy u ľudí vzbudzoval pocit istoty a vedomie, že v najhorších životných situáciách je pomoc nablízku.
   Požiarna ochrana tak ako každá iná súčasť ľudskej spoločnosti prechádzala vývojom. V rôznych obdobiach vznikali a aj zanikali rôzne spolky, spoločnosti, politické strany, ale požiarna ochrana či už mala názov Dobrovoľný spolok hasičov, Dobrovoľný hasičský zbor, Zväz požiarnej ochrany, Dobrovoľný požiarny zbor a v súčasnosti Dobrovoľný hasičský zbor svojou významnou a humánnou činnosťou dokázala, že patrila a patrí medzi významné a dôležité súčasti vývoja každej ľudskej spoločnosti.
   V 18. a 19. storočí vznikali početné požiare, ktorých následky najviac znášal pospolitý ľud na ded0013.jpginách. Veď drevené domy pokryté slamenými šupkami boli veľmi ľahkou korisťou zúriacich plameňov. Podľa spomienok našich praprapredkov vznikol takýto požiar v našej obci zhruba pred 140-timi rokmi, keď vyhorela celá dedina.
   Myšlienka organizovanej ochrany pred požiarmi a živelnými pohromami vznikal koncom 19. storočia a v roku 1890 bol v našej obci založený Dobrovoľný hasičský spolok, ktorý mal pri vzniku 82 členov, spomedzi ktorých bol zvolený 13 - členný výbor. Prvým veliteľom sa stal Juraj Lettrich. Okrem neho vo výbore pracovali Ján Ferenčík, Michal Hulla, Pavol Ďuriš, Ján Štrba, Michal Ďuriš, Jozef Lettrich, Štefan Lettrich, Pavol Lettrich, Michal Kmeť, Ján Plica a Ján Boďa. Na záchranné práce používali dvojkolesovú ručný striekačku. V roku 1910 bola zakúpená štvorkolesová ručná striekačka a v roku 1917 bola zakúpená tretia štvorkolesová striekačka. Všetka výzbroj a výstroj hasičského spolku z vlastných prostriedkov za pomoci vtedajšieho Urbárskeho spoločenstva a príspevku obce, pretože pomoc od vyšších úradov nebola skoro žiadna.
   V priebehu prvej svetovej vojny činnosť organizácie stagnovala. Podľa údajov pamätníkov padol v roku 1917 aj už pred vojnou zvolený veliteľ Juraj Boďa. K oživeniu činnosti dochádza pravdepodobne až v roku 1919, keď bol do funkcie veliteľa zvolený Ján Lettrich - Jančekeje, ktorý v tejto funkcii zotrval až do roku 1947.
   Deň 8.september 1923 bol ďalším čiernym dňom pre našu obec. V dome Lettricha - Pavleje vznikol požiar, ktorý zničil 84 obytných domov a priľahlé hospodárske budovy. Požiar sa zastavil až u Michala Ďuriša a to vďaka lipám, ktoré rástli okolo usadlosti. Pri likvidovaní požiaru pomáhali všetky zbory z okolitých obcí.
   V záujme historickej pravdy treba pripomenúť, že Dobrovoľný hasičský zbor okrem svojho poslania - "zachraňovať ľudské životy a majetok" mal tiež významný podiel na kultúrnom a spoločenskom živote v obci. Organizoval divadelné predstavenia a usporadúval tanečné zábavy. Niektorí členovia hasičského spolku aktívne pracovali v spevokole a ochotníckom divadle.
   V roku 1933 si dobrovoľný hasičský zbor zakúpil dvojkolesovú motorovú striekačku a tiež vlastnú zástavu ako symbol organizácie. Pri týchto príležitostiach sa uskutočnila prvá veľká oficiálna oslava ako slávnosť posviacky zástavy so zabíjaním klincov do jej žrde. Krstnými rodičmi tejto zástavy sa stali manželia Šnírerovci, ktorí sa v tom čase vrátili z Ameriky. Slávnosť sa konala pod Maceje lipou.
   Podstatné zmeny v organizácií požiarnej ochrany nastali po skončení druhej svetovej vojny. Ako sa postupne konsolidovali pomery, upravovali sa aj vzťahy tejto dobrovoľnej organizácie. Materiálne zabezpečenie požiarnej ochrany preberá štát. Zákon číslo 62/1950 Zb. upravuje organizačnú štruktúru hasičstva, vznikajú požiarne zbory. Dekrétom z januára 1952 .sa stávajú organizáciami celoštátneho významu, čo je potvrdením zákona 68/1951 Zbierky zákonov.
   Začiatkom roku 1953 sa premenúva Zväz československého hasičstva na Československý zväz požiarnej ochrany. V našich podmienkach zaniká Dobrovoľný hasičský zbor a vzniká Základná organizácia Zväzu požiarnej ochrany. Prvým predsedom sa stáva Michal Považan - Piroška a veliteľom Pavol Považan. Zlepšené materiálne podmienky sa prejavujú najmä v kvalite novej techniky, ktorá sa dostáva do obce. V tomto období. Dobrovoľný požiarny zbor pracuje ako významná spoločenská organizácia v obci. Zúčastňuje sa brigád na budovaní obce pomáha pri nárazových prácach v miestnom JRD. Z iniciatívy ďalšieho významného funkcionára DPZ Michala Lettricha sa upravilo priestranstvo pri starom cintoríne, kde vzniká tanečné kolo a volejbalové ihrisko. Uskutočnilo sa vybudovanie prietoku z potoka. Kukovská do Besnej vody, čím sa zvýšil prietok vody obcou. Budovali sa zástavnice v potoku, aby pri prípadnom zásahu bol dostatok vody.

 

   Významný obdobím Zväzu požiarnej ochrany boli sedemdesiate roky. V roku 1970 sme si pripomenuli 80. výročie založenie DPZ. V roku 1972 na výročnej členskej schôdzi z iniciatívy vtedajšieho výboru boli z Dreviny v Turčianskych Tepliciach zakúpené hudobné nástroje a po 0068.jpgich oprave bol založený dychový súbor Dubovčianka. Učiteľmi súboru sa stali Ing. Ivan Lettrich a Ivan Rešetár z Turčianskych Teplíc. Po niekoľkých mesiacoch nácviku táto dychovka účinkovala na významnom podujatí ZO DPO, ktorým bolo otvorenie novej požiarnej zbrojnice. Táto bola postavená v hodnote 300.000,- korún, čo však zďaleka nevyjadruje jej skutočnú hodnotu, pretože bola postavená v akcii "Z" a množstvo brigádnických hodín bolo odpracovaných jednak členmi DPO ako aj ostatnými občanmi obce. V prízemí sú garáže na požiarnu techniku, je tam umiestnená pošta, klubovňa DHZ a tiež predajňa MIX, ktorej priestory má v súčasnosti prenajaté pani Anna Danišová. Budova bola zrekonštruovaná za finančnej pomoci VÚC Žilina v hodnote 140.600,00 Sk.
   História hasičstva v našej obci je spojená s celým radom mien ľudí, zásluhou ktorých sa činnosť v požiarnej ochrane rozvíjala. Vo funkcií veliteľov sa vystriedali nasledovní členovia: Juraj Lettrich, Ondrej Boďa, Juraj Boďa, Ján Lettrich, Michal Považan, Pavol Považan, Jozef Bačiak, Ján Považan, Michal Lettrich, Stanislav Plica, Dušan Koša, Jozef Hulla a terajší veliteľ Ján Vereš.
0055.jpg  Nedajú sa spomenúť mená všetkých, spomeniem aspoň tých najzaslúžilejších. Sú to Ján Ďuriš, Ján Pľútik, Juraj Bačiak, Michal Lettrich, Michal Vereš, Štefan Hulla - Požeskeje, Michal Hulla, Ján Puškár, Ján Boďa - Kováč, Jozef Hrivnák, Pavol Vereš, Stanislav Plica, Ján Plica, Ján Hulla - Požeskeje, Dušan Vereš a mnoho iných tu nemenovaných. Týmto všetkým patrí naša úcta a poďakovanie. V roku 1990 naša organizácia oslávila svoju storočnicu, kde sme si pripomenuli históriu vzniku požiarnej ochrany a odmenili zaslúžilých a aktívnych členov. Bola zakúpená nová zástava hasičského zboru.
   V roku 1992 sa na podnet vtedajšieho starostu obce Dušana Vareša zišli pozvaní členovia DHZ a vznikol nový výbor, ktorý s niekoľkými zmenami pracuje dodnes. Predsedom sa stal Martin Boďa. Vo výbore momentálne pracujú nasledovní členovia Ján Vereš - veliteľ DHZ, Jozef Bačiak - tajomník DHZ, Martin Hudec - preventista, Martina Kolenčíková - pokladníčka, Ľuboš Kučera - referent mládeže, Peter Vereš, Svetozár Žilla,
- strojníci: Vladimír Lichner, Peter Jelenčík a Jaroslav Hötzel
- členovia výboru.
0079.jpgPredsedom revíznej komisie je stále Michal Lettrich, členmi komisie sú Dušan Lettrich a Michal Hulla. V súčasnom období má naša organizácia 120 členov. V tomto roku sa nám podarilo získať 21 nových členov. Sú to zväčša mladí ľudia, ktorí sa aktívne zapájajú do súťaží. Dobrovoľný hasičský zbor žije aj čulým spoločenským životom . Okrem tradičných fašiangových veselíc, ktoré v posledných rokoch organizujeme s folklórnym súborom Prameň, čím sa, pochod obcou stáva zaujímavejším a pestrejším sme založili tradíciu Vianočného plesu, ktorý dosahoval vysokú kultúrnu a spoločenskú úroveň. Škoda, že v posledných rokoch už tento ples neorganizujeme mi, čo nám zapríčinilo výpadok pri získavaní finančných prostriedkov.
PIC00124.jpg   Pre našich členov sme uskutočnili autobusové zájazdy do Gabčíkova a Vysokých a Nízkych Tatier. Na Pieninách sme uskutočnili splav Dunajca, čo bol pre niektorých našich členov nezabudnuteľný zážitok.
V spolupráci s Materskou a Základnou školou organizujeme pri príležitosti MDD ukážku požiarnej techniky a podobné podujatia uskutočníme vtedy, keď školy organizujú Školy v prírode.
   V spolupráci s Obecných úradom sme niekoľkokrát spoluorganizovali pri príležitosti Mesiaca úcty k starším posedenie pre dôchodcov. Kde sme prispievali finančnou čiastkou.
   Od roku 1992 sme pri niektorých menších a väčších požiaroch. Viackrát sme zasahovali pri požiaroch trávnych porastov, ktoré vznikali neopatrnosťou a nezodpovednosťou ľudí.
V roku 1992 sme zasahovali pri hasení stohu slamy v PD Dubové.
V roku 1995 sme likvidovali požiar senníka v PD Dubové.
V roku 1996 sme zasahovali pri požiari rodinného domu Jozefa Hrivnáka. V roku 199? sme likvidovali požiar hospodárskej budovy u Jána Povážana. Rok 2000 bol pre náš hasičský zbor z hľadiska požiarovosti naozaj náročný. Okrem likvidovania požiarov trávnych porastov sme zasahovali pri lesnom požiari v Diviackych hájoch pri horárni.
   Zásah sme uskutočnili aj pri požiari osobného auta na Polhorách. Deň 16.8.2000 bol pre našu organizáciu kuriózny tým, že v tento deň sme museli hasiť dva požiare. Najprv to bol lesný požiar pod Bilešovou chatou a po návrate sme zasahovali pri požiari uskladnenej slamy v PD Dubové. V tomto roku sme ešte likvidovali lesný požiar v Diviackych hájoch - Devätorníkach a zúčastnili sme sa hasenia požiaru maštale č. 1 v Diviakoch. V roku 2001 sme v dňoch 15.5. a 16.5. zasahovali pri rozsiahlom požiari vo Vojenských lesoch Sklené. Dňa 19.9.2003 vznikol požiar rodinného domu pani Murčekovej, ktorý sa vďaka rýchlemu a odbornému zásahu nerozšíril na vedľajší dom a hospodárske budovy pána Milana Pšenku. Tento zásah pozitívne hodnotil aj vyšetrovateľ, za čo patrí vďaka najmä veliteľovi Jánovi Verešovi a strojníkom Petrovi Verešovi a Svetozárovi Žillovi, ale tiež všetkým ktorí sa likvidácie požiaru zúčastnili. V roku 2004 sme sa zúčastnili záchrannej akcie pri hľadaní nezvestného hubára, ktoré sa bohužiaľ skončilo nájdením jeho mŕtveho tela. V roku 2007 sme zasahovali pri hasení veľkého lesného požiaru na Remate, kde sme ako prvý zasahovali vodou. Zúčastnili sme sa tiež hasenia požiaru rodinného domu v Rudne. 26.12.2006 sme zasahovali pri hasení požiaru hospodárskej budovy pána Gejzu Ilčíka. V roku 2008 sme znovu zasahovali pri požiari vo Vojenských lesoch na Sklenom a tiež pri požiari humna pána Ota Štrbu pri ihrisku. Od roku 2009 doteraz sme pri požiari zasahovať nemuseli a želajme si, aby sme požiarnu techniku využívali iba na nácvik a propagačné akcie.
obr 001.jpg   Výsledky súťaží našich požiarnych družstiev aspoň za niekoľko posledných rokov:
 Od roku 1992 do roku 2002 sme dosahovali výborné výsledky najmä s družstvami mladých požiarnikov, kde sme pravidelne obsadzovali popredné umiestnenia. Pri príprave mladých požiarnikov, ako aj požiarnych družstiev dorastu a dospelých má najväčšie zásluhy veliteľ Ján Vereš, referent mládeže Ľuboš Kučera ako aj obidvaja strojníci. Pri odbornej príprave ako aj metodickej pomoci novému výboru významne pomáhal Ing. Ján Slezák, ktorý okrem odborných rád mal aj priateľský vzťah s členmi výboru a aj z tohto miesta by som mu chcel za poskytnutú pomoc poďakovať.
   V roku 2002 sa súťaž Plameň konala v Hornej Štubni, kde naše družstvo obsadilo druhé miesto. V auguste 2002 sme organizovali súťaž DRÁČIK o pohár prezidenta DPO SR, kde sa osobne zúčastnil aj prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik.
   V roku 2003 sa konala súťaž Plameň v Malom Čepčíne , kde sme obsadili 7 miesto. Súťaž dospelých sa konala v Blážovciach , kde sme obsadili 25. miesto
   V roku 2004 sa súťaž Plameň konala v Malom Čepčíne a naše družstvá obsadili 7. a 11. miesto. Na súťaži Dráčik sme sa tiež zúčastnili dvomi družstvami mladých požiarníkov.
   V roku 2005 sa súťaž Plameň konala v Turčeku a zúčastnili sme sa jej s dvomi kolektívmi. Previerka pripravenosti dospelých a dorastu sa konala v Hornej Štubni, kde sme sa zúčastnili jedným družstvom dospelých a jedným družstvom dorastu. Zúčastnili sme sa tiež pohárovej súťaže v Čremošnom.   

P1040123.jpg   V roku 2006 sa súťaž Plameň konala v Turčeku, kde sme mali dve družstvá mladých požiarnikov. Súťaže dospelých a dorastu sme sa zúčastnili s družstvom dospelých a dorastu, ktoré obsadilo 12. miesto. Pri príležitosti 745. výročia obce sme pre deti MŠ a ZŠ pripravili športovo- branné dopoludnie na ihrisku TJ Dubové. Previerka pripravenosti dorastu a dospelých sa konala v Mošovciach , kde sme mali po jednom družstve.
   V tomto roku sme uskutočnili brigády na vodnom toku Kukovská na odklonenie vody z Lubnej do Besnej vody, na rekonštukcii požiarnej zbrojnice a tiež pri príprave klziska pre korčuliarov a hokejistov našej obce.
P1040301.jpg   V roku 2009 naše družstvo Plameň obsadilo v Háji 4 miesto . V roku 2009 naše družstvo Plameň obsadilo v Háji 4.miesto. Súťaž dospelých a dorastu sa konala v Blážovciach, kde dorastenci obsadili 3.miesto. Zúčastnili sme sa tiež pohárovej súťaže v Čremošnom a súťaže Dráčik v Briešti, kde naše družstvo obsadilo 4. miesto.
   Za všetkými týmito úspechmi a umiestneniami treba vidieť trpezlivú a cieľavedomú prácu najmä veliteľa Jána Vereša, referenta mládeže Ľuboša Kučeru a strojníkov Petra Vereša a Svetozára Žillu za čo im patrí uznanie a poďakovaní.
   Osobitne poďakovanie za spoluprácu patrí Obecnému úradu v Dubovom, starostovi obce Ing. Ľubomírovi Lettrichovi a v neposlednej rade Okresnému výboru DPO v Turčianskych Tepliciach.

 

(text použitý z výročnej správy 120.vyročia založenia hasičského zboru v Dubovom.)


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka