Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DubovéHľadať
 
 

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce Dubové

Ing. Beáta Gáborová


 

 

Hlavný kontrolór obce Dubové

Hlavný kontrolór obce

Postavenie, predpoklady na výkon funkcie, rozsah kontrolnej činnosti  jej  pravidlá  a úlohy hlavného kontrolóra sú dané  zákonom  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení.  Z podstatných skutočností  je to najmä:

 • Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo;
 • Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov;
 • Hlavný kontrolór je zamestnancom obce;
 • Hlavný kontrolór (HK) vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárnosti pri  nakladaní s majetkom obce,príjmov, výdavkov a finančných operáciíobce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu  dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených obecným zastupiteľstvom;
 • Kontrole činnosti HK podlieha:obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, resp. nenávratné finančné výpomoci;

 VYBRATÉ  ÚLOHY  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA:

 • Predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie raz za polrok plán kontrolnej činnosti;
 • Vypracúva odborné stanoviská krozpočtu obce a k záverečnému účtu obce;
 • Predkladá obecnému zastupiteľstvu správuo výsledkoch kontroly;
 • Po ukončení roka do 60 dní predkladá obecnému zastupiteľstvu správu z kontrol za predchádzajúci rok,
 • Je povinnývykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, starosta obcea i.

 

29. januára 2019 bola zvolená  do pozície  hlavnej kontrolórky obce Dubové -  Ing.  Beáta Gáborová.

Ing. Beáta  Gáborová  sa narodila 30. 8. 1962 v Martine. Vysokoškolské vzdelanie získala na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte,  VŠP v Nitre.  Vzdelanie si doplnila formou Celoživotného dvojročného štúdia na Právnickej fakulte UK Bratislava  v oblasti správneho práva a miestnej samosprávy.  Pracovala 28 rokov na rôznych pozíciách v štátnej a verejnej správe okresu Turčianske Teplice a Martin, a to najmä ako vedúca regionálneho rozvoja a dopravy Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach, riaditeľka Okresného úradu práce v Turčianskych Tepliciach, vedúca oddelenia aktívnej politiky trhu práce na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, hlavná kontrolórka mesta Turčianske Teplice. V súčasnosti pracuje na Okresnom úrade v Turčianskych Tepliciach.


 

NÁVRH Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dubové na 1. polrok 2019

NÁVRH 

Plánu  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Obce Dubové na  1. polrok 2019

V súlade s §18f, ods. 1, písm. b)  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  hlavná kontrolórka predkladá obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie  nasledujúci návrh  kontrol na 1. polrok  2019:

 I. Finančné kontroly a kontroly zákonnosti 

 1. Finančná kontrola pokladničnej hotovosti za II. polrok 2018

            T: Február 2019

 1. Kontrola dodržiavania Registratúrneho poriadku na obecnom úrade

            T: Marec 2019

 1. Finančná kontrola krátkodobých prenájmov priestorov kultúrneho domu a iných priestranstiev obce
 2. Kontrola výberu správnych poplatkov vybratých za overovanie listín a podpisov za II. Polrok2018
 3. Kontrola vybavovania sťažností za rok 2018 na obecnom úrade

T: jún 2019

II.  Stanoviská hlavného kontrolóra a iné činnosti HK

 1. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Dubové za rok 2018
 2. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Prípadná pomoc pri spracovaní VZN a iných materiálov obce

SPRACOVALA:

Ing.  Beáta  Gáborová, hlavná kontrolórka  obce Dubové,

1. február  2019

Návrh   Plánu kontrolnej   činnosti  zverejnený  spôsobom v meste obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli a uverejnený na www stránke mesta) dňa 10.2.2019


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka